Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Biên bản làm việc ______________________________________________________________________________

Mẫu Biên bản làm việc

Email In PDF.
Mẫu BB2: BIÊN BẢN LÀM VIỆC
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 37 /2011/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính)

Mẫu BB2

BỘ TÀI CHÍNH

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

  -------------------------

Số: ............./BB-HC2


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

 

 

 

 


BỘ TÀI CHÍNH

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

¾¾¾

Số:         /UBCK-TT

V/v giải quyết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

         Hà Nội, ngày     tháng 12  năm 2009

 

  

BIÊN BẢN LÀM VIỆC


Hôm nay, hồi ..................giờ..............ngày.............tháng.............năm.........................................

Tại........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

1/.........................................................Chứcvụ:...........................Đơn vị.......................................

2/.........................................................Chức vụ:...........................Đơn vị......................................

Đã làm việc với:

1/Ông (bà):...............................................Năm sinh.......................Quốc tịch...............................

Nghề nghiệp..................................................................................................................................

Địa chỉ: .........................................................................................................................................

Giấy CMND/Hộ chiếu số:....................Ngày cấp......................Nơi cấp.......................................

2/ Ông (bà):..............................................Năm sinh.......................Quốc tịch...............................

Nghề nghiệp..................................................................................................................................

Địa chỉ: .........................................................................................................................................

Giấy CMND/Hộ chiếu số:....................Ngày cấp.......................Nơi cấp.....................................

 

Nội dung làm việc:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Biên bản kết thúc vào hồi …….giờ……...ngày………tháng……….năm………….......

Biên bản được lập thành......bản; mỗi bản gồm.........tờ; có nội dung và giá trị như nhau. Đã giao cho....................................................................................01 bản.

           

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

 

            Ý kiến bổ sung khác (nếu có) (1):      

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                            

NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 (1) Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy