Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Giấy đăng ký mở tài khoản và mẫu dấu, chữ ký ______________________________________________________________________________

Mẫu Giấy đăng ký mở tài khoản và mẫu dấu, chữ ký

Email In PDF.
Mẫu số: 01/MTK GIẤY ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN VÀ MẪU DẤU, CHỮ KÝ

GIẤY ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN                 Mẫu số: 01/MTK

VÀ MẪU DẤU, CHỮ KÝ

 

Kính gửi Kho bạc Nhà nước:................................................................................................................

Tên đơn vị: ...........................................................................................................................................

Quyết định thành lập số:.................................................Mã ĐVQHNS.................................................

 Do cơ quan: ...................................................................Cấp ngày:......................................................

 Địa chỉ: ..........................................................................Điện thoại:.......................................................

 Họ và tên chủ tài khoản: ................................................................................... ..............................

 Quyết định bổ nhiệm: Số............................ngày....... tháng..........năm............... ..............................

 CMND số: ............................. Cấp ngày ... tháng .........  năm ..........  Nơi cấp:.................................

Tên cơ quan cấp trên: ..........................................................................................................................

Yêu cầu mở tài khoản: ........................................................................................................................

Tại Kho bạc Nhà nước: ........................................................................................................................

Để giao dịch về: .................................................................................................................................

Mẫu chữ ký:

Chữ ký thứ nhất

Chữ ký thứ hai

Chủ tài khoản

Họ tên: .........................

Chức vụ: .......................                                   

 

1 ....................................

2 ...................................

Kế toán trưởng

Họ tên:...........................

 

1 ....................................

2 ....................................

Người được uỷ quyền

Họ tên: .........................

Chức vụ: .......................                                   

 

1 ....................................

2 ....................................

Người được uỷ quyền

Họ tên: .........................

Chức vụ: .......................                                    

 

1 ....................................

2 ....................................

Người được uỷ quyền

Họ tên: .........................

Chức vụ: .......................                                   

 

1 ....................................

2 ....................................

Người được uỷ quyền

Họ tên: .........................

Chức vụ: .......................                                   

 

1 ....................................

2 ....................................

Người được uỷ quyền

Họ tên: .........................

Chức vụ: .......................                                   

 

1 ....................................

2 ....................................

 

 

  Mẫu dấu:             (1)                                           (2)


Chúng tôi xin chấp hành đúng chế độ quản lý, mở và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước đã ban hành có liên quan đến việc sử dụng tài khoản đăng ký trên.

 

                                    ............, ngày....... tháng....... năm ........

                              Chủ tài khoản

                                                                                             (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

PHẦN DÀNH CHO KHO BẠC NHÀ NƯỚC GHI

Mã tài khoản kế toán:........................................... Tên tài khoản kế toán.......................................

Mã cấp NS:......................................................... Mã ĐVQHNS:...................................................

(Trong đó: .......................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Ngày bắt đầu hoạt động:............  ................................................................................................

Có giá trị đến ngày: .....................................................................................................................

Đã kiểm soát đầy đủ hồ sơ theo quy định.

 

 

                                                                                                                                      Duyệt y

                                                                                                 ............, ngày....... tháng....... năm ........

                     Kế toán trưởng                                                                        Giám đốc

                     (Ký, ghi rõ họ tên)                                                        (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

                                                                    PHẦN BỔ SUNG

- Quyết định bổ nhiệm Chủ tài khoản (bổ nhiệm lại): Số Quyết định:...........ngày.....tháng.........năm......

    -....................................................................................................................................................

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy