Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi - Đăng ký lại ______________________________________________________________________________

Mẫu Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi - Đăng ký lại

Email In PDF.
Article Index
Mẫu Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi - Đăng ký lại
Quyết định của Sở Tư pháp
Tất cả trang
Mẫu STP/HT-2006-CN.3: QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN VIỆC NUÔI CON NUÔI (BẢN CHÍNH – ĐĂNG KÝ LẠI)
Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29 tháng 03 năm 2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch

ỦY BAN NHÂN DÂN

Xã/phường……………

Huyện/quận…………..

Tỉnh/thành phố……….

Số:………/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

Ngày…… tháng…… năm……

Mẫu STP/HT-2006-CN.3

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN VIỆC NUÔI CON NUÔI

(BẢN CHÍNH – ĐĂNG KÝ LẠI)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

 

Xét việc thỏa cho và nhận con nuôi của:................................................................................

.........................................................................................................................................

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận:

 

 

ÔNG

Họ và tên

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

 

Dân tộc

 

 

Quốc tịch

 

 

Nơi thường trú/tạm trú

 

 

Số giấy CMND/Hộ chiếu

 

 

 

Là cha/mẹ nuôi của người có tên dưới đây:..........................................................................

Họ và tên:................................................................................. Giới tính:..................................

Ngày, tháng, năm sinh:.............................................................................................................

Nơi sinh:..................................................................................................................................

Dân tộc:........................................................... Quốc tịch:........................................................

Quê quán:................................................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:.............................................................................................................

 

Điều 2. Người nuôi và con nuôi có các quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Vào Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi

Số:……………Quyển số:……………

 

 

 

 

Cán bộ Tư pháp hộ tịch

 

 

 

 

………………….

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

………………….