Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Thương mại, Hải quan Mẫu Tờ khai hàng hóa xuất khẩu - Nhập khẩu tại chỗ ______________________________________________________________________________

Mẫu Tờ khai hàng hóa xuất khẩu - Nhập khẩu tại chỗ

Email In PDF.
Tờ khai hàng hóa xuất khẩu - Nhập khẩu tại chỗ: Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính

HẢI QUAN VIỆT NAM                      TỜ KHAI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU-NHẬP KHẨU TẠI CHỖ                                                                                                             (Bản lưu Hải quan)                                                HQ/2009-TC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

A.PHẦN KÊ KHAI VÀ TÍNH THUẾ CỦA NGƯỜI XUẤT KHẨU, NGƯỜI NHẬP KHẨU

1.Người xuất khẩu tại chỗ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Loại hình XK:

6.Giấy phép XK:

7.Hợp đồng XK:

 

 

      SXXK  

      GC                

 

Số:

Ngày:

Ngày hết hạn:

Số:

Ngày:

Ngày hết hạn:

2.Người nhập khẩu tại chỗ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Loại hình NK:

9.Giấy phép NK:

10.Hợp đồng NK:

 

 

     SXXK

     GC

 

Số:

Ngày:

Ngày hết hạn:

Số:

Ngày:

Ngày hết hạn:

3.Người chỉ định giao hàng:

 

 

11. Địa điểm

giao hàng:

 

 

12.Hoá đơn VAT

Số:

Ngày:

13. Hoá đơn

thương mại NK:

Số:

Ngày:

4.Người làm thủ tục hải quan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.Phương thức

15. Đống tiền thanh toán:

 

thanh toán:

-Hàng XK:

-Hàng NK:

-Hàng XK: .............Tỷ giá:.............

-Hàng NK: .............Tỷ giá:............

SỐ

TT

16.  Tên hàng

Qui cách phẩm chất

17.Mã số

hàng hoá

18.Đơn

vị tính

19. Lượng

Tính thuế của người NK

20. Đơn giá

nguyên tệ

21. Trị giá

nguyên tệ

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Số

TT

22.Thuế nhập khẩu

23.Thuế GTGT (hoặc TTĐB)

24.Thu khác

Thuế  suất (%)

Trị giá tính thuế (VNĐ)

Tiền thuế

Thuế suất (%)

Trị giá tính thuế

Tiền thuế

Tỷ lệ

(%)

Số tiền

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

25.Tổng số tiền thuế và thu khác (ô 22+23+24): Bằng số: .................................................................................................... ....................

Bằng chữ: ...................................................................................................................................................................................................

26. Chứng từ xuất khẩu kèm theo: Bản chính Bản sao

-Hợp đồng thương mại: ............................

-Giấy phép: .............................

-Hoá đơn VAT: ...........................

27.Chứng từ nhập khẩu kèm theo: Bản chính Bản sao

-Hợp đồng thuơng mại: ...........................

-Giấy phép: ...........................

-Hoá đơn thương mại: ...........................

28.Người xuất khẩu tại chỗ: Cam kết đã giao đúng, đủ các sản phẩm kê khai trên tờ khai này và chịu trách nhiệm về nội dung khai trên tờ khai này.

                                     Ngày .........tháng .........Năm

 

                                   (ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

29.Người nhập khẩu tại chỗ: Cam kết đã nhận đúng, đủ các sản phẩm và chịu trách nhiệm về nội dung kê khai tính thuế trên tờ khai này.

                                                                        Ngày .........tháng .......Năm

 

 

                                                                        (ký tên,đóng dấu, ghi rõ họ tên)

B- PHẦN DÀNH CHO HẢI QUAN LÀM THỦ TỤC NHẬP KHẨU

Tổng cục Hải quan

Cục Hải quan: ............................

Chi cục Hải quan: .......................

....................................................

Tờ khai số: ............./NK/........ -TC./.........

Ngày đăng ký: .........................................

Số lượng phụ lục tờ khai: .........................

 

Cán bộ đăng ký (ký, đóng dấu số hiệu công chức)

Hải quan kiểm tra thuế

Số

TT

30.Mã số hàng hoá

31.Lượng

 

32.Đơn giá

tính thuế

33.Tiền thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế

(VNĐ)

Thuế suất

(%)

Tiền thuế

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Số

TT

34. Tiền thuế GTGT (hoặc TTĐB)

35.Thu khác

36. Tổng số tiền phải điều chỉnh sau khi kiểm tra (Tăng/Giảm):

Trị giá tính thuế

(VNĐ)

Thuế

suất (%)

Tiền thuế

Tỷ lệ (%)

Số tiền

Bằng số: .....................................

Bằng chữ:

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

37.Tổng số thuế và thu khác phải nộp (ô 25+36): ...................................................... Bằng chữ :........................................... .......................

........................................................................................................................................................................................................................

Thông báo thuế/Biên lai thu thuế số: ....................................................................Ngày................................................................................

38.Lệ phí hải quan: ..................................................Bằng chữ: ....................................................................................... ................................

..........................................................................Biên lai thu lệ phí số: ......................................Ngày :...........................................................

39.Cán bộ kiểm tra thuê (Ký, ghi rõ, ngày, tháng, năm, đóng dấu số hiệu công chức)

 

 

 

40.Ghi chép khác của hải quan

41. Xác nhận Đã làm thủ tục hải quan (ký, đóng dấu số hiệu công chức)

 

 

 

C. PHẦN DÀNH CHO HẢI QUAN LÀM THỦ TỤC XUẤT KHẨU

Tổng cục Hải quan

Cục Hải quan: .............................

Chi cục Hải quan: ........................

.....................................................

Tờ khai số: ............/XK/......... -TC/...........

Ngày đăng ký: ........................................

Số lượng phụ lục tờ khai: ..........................

Cán bộ đăng ký (ký, đóng dấu số hiệu công chức)

42.Lệ phí hải quan: .....................................................Bằng chữ : ....................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Biên lai thu lệ phí số: .....................................................................................Ngày:.....................................................

43.Ghi chép khác của hải quan

 

44.Xác nhận Đã làm thủ tục hải quan (Ký, đóng dấu số hiệu công chức)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC TỜ KHAI XUẤT KHẨU-NHẬP KHẨU TẠI CHỖ

(Bản lưu Hải quan)

Phụ lục số:

Kèm tờ khai số...................../NK/...................TC/...............Ngày.................                 PLTKHQ/2009-TC

A. PHÀN KÊ KHAI VÀ TÍNH THUẾ CỦA NGƯỜI XUẤT KHẨU, NGƯỜI NHẬP KHẢU

Số TT

16.Tên hàng.

 Quy cách phẩm chất

17.Mã số hàng hoá

18. Đơn vị tính

19. Llượng

20. Đơn giá nguyên tệ

21.Trị giá nguyên tệ

01

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

22.Thuế nhập khẩu

23. Thuế GTGT

 (hoặc thuế TTĐB)

24. Thu khác

Số TT

Thuế suất

(%)

Trị giá tính thuế

(VND)

Tiền thuế

Thuế suất

(%)

Trị giá tính thuế

(VND)

Tiền thuế

Tỷ lệ (%)

Số tiền

01

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

28.Người xuất khẩu tại chỗ cam kết đã giao đúng, đủ sản phẩm kê khai trên phụ lục tờ khai này.

 

                      

                           (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

29.Người nhập khẩu tại chỗ cam kết đã nhận đúng, đủ sản phẩm và chịu trách nhiệm về nội dung kê khai, tính thuế trên phụ lục tờ khai này.

 

                                       

                                     (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 B. HẢI QUAN KIỂM TRA TÍNH THUẾ

Số

TT

30.Mã số hàng hoá

31. Lượng

32. Đơn giá tính thuế

01

 

 

 

02

 

 

 

03

 

 

 

04

 

 

 

05

 

 

 

06

 

 

 

07

 

 

 

08

 

 

 

09

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

 

33. Tiền thuế nhập khẩu

34. Tiền thuế GTGT (hoặc TTĐB)

35. Thu khác

Số

TT

Trị giá tính thuế

(VND)

Thuế suất

(%)

Tiền thuế

Trị giá tính thuế

(VND)

Thuế suất

(%)

Tiền thuế

Tỷ lệ (%)

Số tiền

01

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Cán bộ kiểm tra thuế (ký, ghi rõ ngày, tháng, năm, đóng dấu số hiệu công chức)

 

 

 

                                       

HẢI QUAN VIỆT NAM                      TỜ KHAI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU-NHẬP KHẨU TẠI CHỖ                                                                                                             (Bản lưu người khai hải quan)                            HQ/2009-TC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

A.PHẦN KÊ KHAI VÀ TÍNH THUẾ CỦA NGƯỜI XUẤT KHẨU, NGƯỜI NHẬP KHẨU

1.Người xuất khẩu tại chỗ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Loại hình XK:

6.Giấy phép XK:

7.Hợp đồng XK:

 

 

      SXXK  

      GC                

 

Số:

Ngày:

Ngày hết hạn:

Số:

Ngày:

Ngày hết hạn:

2.Người nhập khẩu tại chỗ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Loại hình NK:

9.Giấy phép NK:

10.Hợp đồng NK:

 

 

     SXXK

     GC

 

Số:

Ngày:

Ngày hết hạn:

Số:

Ngày:

Ngày hết hạn:

3.Người chỉ định giao hàng:

 

 

11. Địa điểm

giao hàng:

 

 

12.Hoá đơn VAT

Số:

Ngày:

13. Hoá đơn

thương mại NK:

Số:

Ngày:

4.Người làm thủ tục hải quan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.Phương thức

15. Đống tiền thanh toán:

 

thanh toán:

-Hàng XK:

-Hàng NK:

-Hàng XK: .............Tỷ giá:.............

-Hàng NK: .............Tỷ giá:............

SỐ

TT

16.  Tên hàng

Qui cách phẩm chất

17.Mã số

hàng hoá

18.Đơn

vị tính

19. Lượng

Tính thuế của người NK

20. Đơn giá

nguyên tệ

21. Trị giá

nguyên tệ

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Số

TT

22.Thuế nhập khẩu

23.Thuế GTGT (hoặc TTĐB)

24.Thu khác

Thuế  suất (%)

Trị giá tính thuế (VNĐ)

Tiền thuế

Thuế suất (%)

Trị giá tính thuế

Tiền thuế

Tỷ lệ

(%)

Số tiền

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

25.Tổng số tiền thuế và thu khác (ô 22+23+24): Bằng số: .................................................................................................... ....................

Bằng chữ: ...................................................................................................................................................................................................

26. Chứng từ xuất khẩu kèm theo: Bản chính Bản sao

-Hợp đồng thương mại: ............................

-Giấy phép: ..............................................

-Hoá đơn VAT: ........................................

27.Chứng từ nhập khẩu kèm theo: Bản chính Bản sao

-Hợp đồng thuơng mại: ...........................

-Giấy phép: ..............................................

-Hoá đơn thương mại: ...........................

28.Người xuất khẩu tại chỗ: Cam kết đã giao đúng, đủ các sản phẩm kê khai trên tờ khai này và chịu trách nhiệm về nội dung khai trên tờ khai này.

                                     Ngày .........tháng .........Năm

 

                                   (ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

29.Người nhập khẩu tại chỗ: Cam kết đã nhận đúng, đủ các sản phẩm và chịu trách nhiệm về nội dung kê khai tính thuế trên tờ khai này.

                                                                        Ngày .........tháng .......Năm

 

 

                                                                        (ký tên,đóng dấu, ghi rõ họ tên)

B- PHẦN DÀNH CHO HẢI QUAN LÀM THỦ TỤC NHẬP KHẨU

Tổng cục Hải quan

Cục Hải quan: ............................

Chi cục Hải quan: .......................

....................................................

Tờ khai số: ............./NK/........ -TC./.........

Ngày đăng ký: .........................................

Số lượng phụ lục tờ khai: .........................

 

Cán bộ đăng ký (ký, đóng dấu số hiệu công chức)

Hải quan kiểm tra thuế

Số

TT

30.Mã số hàng hoá

31.Lượng

 

32.Đơn giá

tính thuế

33.Tiền thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế

(VNĐ)

Thuế suất

(%)

Tiền thuế

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Số

TT

34. Tiền thuế GTGT (hoặc TTĐB)

35.Thu khác

36. Tổng số tiền phải điều chỉnh sau khi kiểm tra (Tăng/Giảm):

Trị giá tính thuế

(VNĐ)

Thuế

suất (%)

Tiền thuế

Tỷ lệ (%)

Số tiền

Bằng số: .....................................

Bằng chữ:

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

37.Tổng số thuế và thu khác phải nộp (ô 25+36): ...................................................... Bằng chữ :........................................... .......................

........................................................................................................................................................................................................................

Thông báo thuế/Biên lai thu thuế số: ....................................................................Ngày................................................................................

38.Lệ phí hải quan: ..................................................Bằng chữ: ....................................................................................... ................................

..........................................................................Biên lai thu lệ phí số: ......................................Ngày :...........................................................

39.Cán bộ kiểm tra thuê (Ký, ghi rõ, ngày, tháng, năm, đóng dấu số hiệu công chức)

 

 

 

40.Ghi chép khác của hải quan

41. Xác nhận Đã làm thủ tục hải quan (ký, đóng dấu số hiệu công chức)

 

 

 

C. PHẦN DÀNH CHO HẢI QUAN LÀM THỦ TỤC XUẤT KHẨU

Tổng cục Hải quan

Cục Hải quan: .............................

Chi cục Hải quan: ........................

.....................................................

Tờ khai số: ............/XK/......... -TC/...........

Ngày đăng ký: ........................................

Số lượng phụ lục tờ khai: ..........................

Cán bộ đăng ký (ký, đóng dấu số hiệu công chức)

42.Lệ phí hải quan: .....................................................Bằng chữ : ....................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Biên lai thu lệ phí số: .....................................................................................Ngày:.....................................................

43.Ghi chép khác của hải quan

 

 

44.Xác nhận Đã làm thủ tục hải quan (Ký, đóng dấu số hiệu công chức)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

PHỤ LỤC TỜ KHAI XUẤT KHẨU-NHẬP KHẨU TẠI CHỖ

(Bản lưu người khai hải quan)

Phụ lục số:

Kèm tờ khai số...................../NK/...................TC/...............Ngày.................                  PLTKHQ/2009-TC

A. PHÀN KÊ KHAI VÀ TÍNH THUẾ CỦA NGƯỜI XUẤT KHẨU, NGƯỜI NHẬP KHẢU

Số TT

16.Tên hàng.

 Quy cách phẩm chất

17.Mã số hàng hoá

18. Đơn vị tính

19. Llượng

20. Đơn giá nguyên tệ

21.Trị giá nguyên tệ

01

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

22.Thuế nhập khẩu

23. Thuế GTGT

 (hoặc thuế TTĐB)

24. Thu khác

Số TT

Thuế suất

(%)

Trị giá tính thuế

(VND)

Tiền thuế

Thuế suất

(%)

Trị giá tính thuế

(VND)

Tiền thuế

Tỷ lệ (%)

Số tiền

01

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

28.Người xuất khẩu tại chỗ cam kết đã giao đúng, đủ sản phẩm kê khai trên phụ lục tờ khai này.

 

                     

                        

                           (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

29.Người nhập khẩu tại chỗ cam kết đã nhận đúng, đủ sản phẩm và chịu trách nhiệm về nội dung kê khai, tính thuế trên phụ lục tờ khai này.

 

                                      

                                              (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 B. HẢI QUAN KIỂM TRA TÍNH THUẾ

Số

TT

30.Mã số hàng hoá

31. Lượng

32. Đơn giá tính thuế

01

 

 

 

02

 

 

 

03

 

 

 

04

 

 

 

05

 

 

 

06

 

 

 

07

 

 

 

08

 

 

 

09

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

 

33. Tiền thuế nhập khẩu

34. Tiền thuế GTGT (hoặc TTĐB)

35. Thu khác

Số

TT

Trị giá tính thuế

(VND)

Thuế suất

(%)

Tiền thuế

Trị giá tính thuế

(VND)

Thuế suất

(%)

Tiền thuế

Tỷ lệ (%)

Số tiền

01

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Cán bộ kiểm tra thuế (ký, ghi rõ ngày, tháng, năm, đóng dấu số hiệu công chức)

 

 

 

                                       

 


YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy