Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Doanh nghiệp Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 10/3/2011 về kiểm kê và đánh giá tài sản doanh nghiệp nhà nước ______________________________________________________________________________

Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 10/3/2011 về kiểm kê và đánh giá tài sản doanh nghiệp nhà nước

Email In PDF.
Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 10 tháng 03 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm kiểm kê và đánh giá lại tài sản và vốn của một số doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ tại thời điểm 0 giờ ngày 01/07/2011

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 352/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

THÍ ĐIỂM KIỂM KÊ VÀ ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN VÀ VỐN CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC SỞ HỮU 100% VỐN ĐIỀU LỆ TẠI THỜI ĐIỂM 0 GIỜ NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2011

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại tờ trình số 150/TTr-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức thí điểm kiểm kê và đánh giá lại tài sản và vốn của một số doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

Điều 2. Các Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định danh sách các doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ để thực hiện thí điểm kiểm kê và đánh giá lại tài sản và vốn tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 7 năm 2011. Doanh nghiệp thực hiện thí điểm kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn theo Quyết định này là doanh nghiệp thuộc các tập đoàn, Tổng công ty do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và có:

1. Ngành nghề kinh doanh chính phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính của tập đoàn, tổng công ty do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

2. Giá trị tổng tài sản lớn.

3. Hầu hết giá trị tài sản phản ánh trên sổ kế toán không còn phù hợp (hoặc quá cách biệt) với giá thị trường tại thời điểm kiểm kê, đánh giá lại.

Các tập đoàn, tổng công ty căn cứ các quy định tại Điều này để xác định danh sách doanh nghiệp thực hiện kiểm kê, đánh giá lại và gửi các Bộ quản lý ngành (đối với doanh nghiệp trung ương) hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với doanh nghiệp địa phương) để các cơ quan này xem xét, quyết định.

Điều 3. Nhiệm vụ của các Bộ trong việc hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn tại các doanh nghiệp:

1. Bộ Tài chính: Hướng dẫn biểu mẫu, nguyên tắc chung và hướng dẫn xử lý kết quả đối với việc thí điểm kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn của doanh nghiệp.

2. Bộ Xây dựng: Hướng dẫn việc kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản cố định là nhà, vật kiến trúc.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn kiểm kê diện tích đất, phương pháp xác định giá đất.

4. Bộ Công Thương: Hướng dẫn việc kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản là máy móc thiết bị.

5. Bộ Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn việc kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản là thiết bị chuyên ngành bưu chính viễn thông.

6. Bộ Giao thông vận tải: Hướng dẫn việc kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản là phương tiện vận tải, thiết bị chuyên ngành giao thông vận tải.

7. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hướng dẫn việc kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản là giống vật nuôi, vườn cây, rừng tự nhiên, rừng trồng, rừng phòng hộ, hệ thống thủy lợi, … thuộc lĩnh vực nông nghiệp và lâm nghiệp.

Các Bộ chủ trì, phối hợp, thống nhất với Bộ Tài chính để ban hành văn bản hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản và vốn tại doanh nghiệp theo nhiệm vụ được phân công nêu trên trước ngày 30 tháng 5 năm 2011.

Điều 4. Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định này; tổng kết, phân tích, đánh giá và tổng hợp các vấn đề cần khắc phục trong đợt thí điểm kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định việc "Tổng kiểm kê và đánh giá lại tài sản và vốn của tất cả các doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ".

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG




Nguyễn Sinh Hùng

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy