Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Đất đai, Xây dựng Mẫu Phiếu cung cấp thông tin địa chính ______________________________________________________________________________

Mẫu Phiếu cung cấp thông tin địa chính

Email In PDF.
Mẫu số 04/PCC: Phiếu cung cấp thông tin địa chính
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 06 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT .......................

...................................................................

-----------------

Số:             /PCC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------     

 

  

                                                       ..........., ngày.........tháng........năm.............

 

PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN ĐỊA CHÍNH

 

Kính gửi: Phòng Công chứng số ...... tỉnh/thành phố.........................

 

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cung cấp thông tin về các nội dung theo ô đã được đánh dấu “X” tại Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin địa chính số ........../PYCCC ngày ......../......./.......... của Quý Phòng như sau:

 

- Tên người sử dụng đất: ................................................................................

........................................................................................................................

- Thửa đất số: ..........................................

- Tờ bản đồ số:..........................................

- Địa ch thửa đất:............................................................................................

- Diện tích:............................m2, (bằng chữ: .................................................)

- Hình thức sử dụng:      + Sử dụng chung:..............m2

+ Sử dụng riêng:...............m2

- Mục đích sử dụng:.........................................................................................

- Thời hạn sử dụng:..........................................................................................

- Nguồn gốc sử dụng:.......................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

- Những hạn chế về quyền sử dụng: ................................................................

..........................................................................................................................

 

   

                                                                          GIÁM ĐỐC                                                                                                                

                                                                        (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy